El portal web www.maspineda.es  és propietat de Mas Pineda, amb domicili social a Mas Pineda, 17855, Oix (Girona).

Mas Pineda li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’ús d’aquesta web que descriuen els terminis i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que està establert a la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Mas Pineda podria modificar en un futur aquestes Condicions d´Ús, li recomanem que les vagi visitant periòdicament per estar degudament informats dels canvis realitzats.

Amb l’ànim de que la web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Mas Pineda informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant amb Mas Pineda mitjançant el telèfon 972294826 o l’adreça de correu electrònic info@maspineda.es.

Aquesta web conté materials preparats per Casa Leonardo amb fins únicament informatius, per donar a conèixer a tots els usuaris la informació, productes i serveis oferts per Mas Pineda, la qual podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny o la configuració de la web, així com els seus continguts.

Els enllaços o links que conté la web poden conduir a l’usuari a altres webs gestionades per tercers, sobre les quals Mas Pineda no exerceix cap tipus de control. Mas Pineda no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquestes webs, i l’accés a aquestes a través de la nostra web tampoc implica que Mas Pineda recomani o aprovi els seus continguts. Mas Pineda actua com a prestadora de serveis de intermediació de conformitat amb l´article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
La totalitat del contingut d´aquesta web, ja siguin texts, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de la presentació dels materials inclosos en ella, i els programes de l´ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Mas Pineda o de tercers.
Sota cap concepte, l’accés a la web suposa renuncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d´aquests drets de propietat intel·lectual o industrial, ni confereix cap dret d´ús, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb finalitats comercials, d´aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització de Mas Pineda. Exceptuant els drets de l´usuari de visualitzar i obtenir una còpia de la memòria caché de l´ordinador de l´usuari, com reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per a comunicar la mateixa a tercers.

La infracció de qualsevol dels anomenats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte de càstig d´acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
Mas Pineda no es responsabilitza dels errors o mancances que hi pugui haver a la web i tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web.

Mas Pineda no garanteix l’absència de virus o altres elements que poguessin perjudicar o alterar el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari d’aquesta web. En conseqüència, Mas Pineda no respon pels danys i perjudicis que els hi pugui ocasionar a l’usuari o a tercers.

Mas Pineda  no serà responsable en el cas de que existeixin interrupcions del serveis, demores, errors o mal funcionament d’aquest servei, que tinguin el seu origen en causes alienes a la mateixa o degudes a errors de l’usuari, o causa de força major. Són causes de força major fallades de tercers, operadors o companyies de serveis, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, actes produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Casa Leonardo hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

Mas Pinedaa través de la seva web utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la web de www.maspineda.es. Les cookies s’associaran únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionaran referències que permetin deduir el nom i cognoms del usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconeixin als usuaris registrats sense que tinguin que registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador.

L’usuari que introdueixi enllaços des de les seves pàgines web a la nostra web haurà de vincular l’enllaç únicament a la home page, però no podrà reproduir-la de cap manera.
Queda prohibit, d’acord amb la legislació vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la web.

Mas Pineda a través del seu web www.maspineda.es sol·licita a l’usuari algunes dades de caràcter personal. La informació proporcionada per l’usuari restarà en un fitxer, titularitat de Mas Pineda, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d’aquests fitxers és la gestió fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual, així com l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes, serveis, ofertes, circulars, campanyes, novetats i butlletins electrònics que consideri que poden ser del seu interès.
Casa Leonardo assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’altres legislacions que s’hi puguin aplicar.

Tot usuari registrat pot exercir el dret d’accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades da caràcter personal proporcionades a la web www.maspineda.es, per mitjà d’una carta certificada i adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, a la següent direcció: Mas Pineda. Mas Pineda, 17855 Oix (Girona) o bé de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: info@maspineda.es.